Αιτήσεις Εισδοχής - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Αιτήσεις Εισδοχής

Πρόγραμμα Σπουδών
 

Κριτήρια Εισδοχής


Τα ελάχιστα κριτήρια που απαιτούνται για την εισδοχή του φοιτητή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι:

- Πτυχίο αναγνωρισμένου πανεπιστημίου από τα πεδία των ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών, φυσικών, κοινωνικών επιστημών και από τις επιστήμες της αγωγής. υποβολής αίτησης έχουν και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει ακόμη το πτυχίο τους αλλά θεωρούν ότι θα το έχουν αποκτήσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

- Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό φοιτητών που μπορεί να δεχτεί το Πρόγραμμα, θα εφαρμόζονται επιπρόσθετα κριτήρια επιλογής, τα οποία καθορίζονται ως ακολούθως:
- Βαθμός του πτυχίου.
- Επαγγελματική εμπειρία στα θέματα της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος.
- Ενασχόληση και συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον, την εκπαίδευση και την αειφόρο ανάπτυξη.
- Γνώση και εμπειρία στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται μετά από προφορική συνέντευξη.

Υποβολή Αιτήσεων


Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω στοιχεία:

- Αντίγραφο πτυχίου.
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
- Συνοπτικό υπόμνημα στο οποίο να παρουσιάζονται τα επαγγελματικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα και σχετικές εμπειρίες του υποψηφίου, καθώς επίσης και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.  

-
Δύο συστατικές επιστολές.

Για να 'κατεβάσετε' την αίτηση, πατήστε εδώ
.

Προθεσμία Υποβολής


Προθεσμία υποβολής αίτησης ορίστηκε η 30η Αυγούστου 2019. Αν παραμείνουν αδιάθετες θέσεις, το Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις και μετά την ημερομηνία αυτή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει ακόμη το πτυχίο τους αλλά θεωρούν ότι θα το έχουν αποκτήσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού