Έρευνα - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Έρευνα

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, δίνει έμφαση σε θέματα επιστημονικής έρευνας και επιδιώκει να διαμορφώσει στους φοιτητές ερευνητική κουλτούρα προσφέροντας τους βασικές γνώσεις και δεξιότητες έρευνας μέσα από μαθήματα όπως τα "Μέθοδοι έρευνας" και "Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική". Το μάθημα "Έρευνα στο χώρο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη" θα φέρει σε επαφή τους φοιτητές με ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και αλλού στα θέματα της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη και θα τους προσφέρει ευκαιρίες να αναπτύξουν και να εκτελέσουν δικές τους ερευνητικές εργασίες στα θέματα αυτά, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες. Σημαντική πτυχή των εμπειριών και των γνώσεων που θα αποκομίσουν αφορά την κατάρτισή τους σε σχέση με τα διαθέσιμα μέσα χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων στη θεματική περιοχή της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Το Πρόγραμμα δεν θα περιοριστεί απλά στην προσφορά ενημέρωσης για τους πιο πάνω διαθέσιμους πόρους αλλά θα επεκταθεί στην ουσιαστική εκπαίδευση των φοιτητών ως προς τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων για διεκδίκηση χρηματοδότησης, καθώς και την υλοποίηση ερευνητικών έργων. Η εξοικείωση των φοιτητών με τις διαδικασίες διεκδίκησης χρηματοδότησης και στη συνέχεια αποτελεσματικής υλοποίησης ερευνητικών έργων συνάδει και με τον ευρύτερο εθνικό στόχο που έχει θέσει η Κύπρος για την διεύρυνση και αναβάθμιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

Σε πρακτικό επίπεδο, στα πλαίσια των απαιτήσεων του Προγράμματος, οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν μεταπτυχιακή ερευνητική διατριβή. Αρκετές από τις διατριβές έχουν ήδη ενταχθεί στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων.

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού