Η φτώχια στον κόσμο
 
Γενικά ΣτοιχείαΘεωρίαΟπτικοακουστικό  ΔραστηριότητεςΑξιολόγησηΠαιχνίδιαΣυνδέσεις
Στόχοι Εφαρμογής

Απαιτήσεις Εφαρμογής

Περιήγηση στη σελίδαΣτόχοι Εφαρμογής

Οι γενικότεροι στόχοι της εργασίας συνάγουν με τις κατηγορίες των στόχων της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Κρίθηκε σκόπιμο να μην καθορίσουμε τις ενότητες μας με βάση τους πιο κάτω στόχους, αφού είναι δύσκολο να υπάρξει πλήρης ταύτιση μιας δραστηριότητας με μια και μόνο κατηγορία στόχων. Συνήθως, η ίδια δραστηριότητα μπορεί να καλύψει περισσότερες από τις κατηγορίες των περιβαλλοντικούς στόχων που ακολουθούν.

Πιο αναλυτικά, οι στόχοι της εφαρμογής σε ότι αφορά τους μαθητές στους οποίους απευθύνεται διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες και αφορούν τους πιο κάτω:

Ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση     

- Κατανοούν ότι η κάλυψη των βασικών αναγκών αποτελεί δικαίωμα όλων των ανθρώπων, σε όλες τις χώρες, στο παρόν και στο μέλλον.

- Αντιλαμβάνονται ότι το πρόβλημα της φτώχιας είναι υπαρκτό και το εντοπίζουν στην κοινότητά τους.

- Προσεγγίζουν το θέμα της φτώχιας μέσα από ιστορίες ανθρώπων και λαών.

- Μελετούν ιστορικά το φαινόμενο της μετανάστευσης και να το συσχετίζουν με τα αίτια τις φτώχιας (οικονομικά, περιβαλλοντικά, πολιτικά).

- Συσχετίζουν την φτώχια με έννοιες όπως: ανακατανομή του πλούτου, κοινωνικές ανισότητες, κοινωνική δικαιοσύνη και εντοπίζουν το μοτίβο των διαδικασιών που οδηγούν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο στην περιθωριοποίηση και στην ανισότητα

Γνώση  - Ενημερότητα

- Διατυπώνουν το λειτουργικό ορισμό της φτώχιας (σχετική - απόλυτη)        

- Κατανοούν τι είναι οι βιώσιμες συνθήκες ζωής και τις συνέπειες από τη μη ύπαρξή τους

- Εντοπίζουν τα αίτια που προκαλούν τη φτώχια, αλλά και τις συνέπειες της, τόσο σε ατομικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.       

- Εξετάζουν και να αναλύουν τις διάφορες μορφές/πτυχές της φτώχιας που συμβάλλουν στην υποβάθμιση της ζωής

- Διασυνδέουν την έλλειψη ή /και εξάντληση φυσικών πόρων (π.χ . νερού, πετρελαίου)  με τη φτώχια.

Στάσεις & Αξίες       

- Προβληματίζονται και εντοπίζουν κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση του προβλήματος της φτώχιας.                                                

- Συνειδητοποιούν την προσωπική και συλλογική ευθύνη των ανθρώπων στην αντιμετώπιση του προβλήματος της φτώχιας, των αιτιών και των συνεπειών της.

- Υιοθετούν συμπεριφορές που μπορούν να συμβάλουν στην κοινωνική δικαιοσύνη και την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχιας.

Ικανότητες & Δεξιότητες  

- Διερευνούν τις συνέπειες τις φτώχιας και τις κατηγοριοποιούν σε κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και πολιτικές.

- Επιχειρηματολογούν σε σχέση με ζητήματα που αφορούν στην άναρχη ανάπτυξη μιας κοινωνίας ή χώρας και τις σοβαρές επιπτώσεις της (καταστροφή επαγγελματικών ομάδων, μετακίνηση πληθυσμών, καταστροφή τοπικών καλλιεργειών) στην αύξηση της φτώχιας συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων με όλα τα συνεπακόλουθα.

- Υποδύονται ρόλους και προσεγγίζουν το πρόβλημα της φτώχιας αντιπροσωπεύοντας ομάδες πληθυσμών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το πρόβλημα.

- Αποκτούν δεξιότητες επικοινωνίας, διαλόγου, σεβασμού της αντίθετης άποψης, κριτικής διερεύνησης και τεκμηρίωσης θέσεων και απόψεων μέσα από ηθικά διλήμματα ή αντιπαραθέσεις.

 - Ερευνούν και εντοπίζουν δράσεις που υλοποιούνται σε  διεθνές επίπεδο, από μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την αντιμετώπιση της φτώχιας. Τις αξιολογούν και χαρακτηρίζουν την αποτελεσματικότητά τους. 

Δράσεις

- Ερευνούν και εντοπίζουν δράσεις που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της φτώχιας. Τις αξιολογούν και χαρακτηρίζουν την αποτελεσματικότητά τους.

- Ενεργοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και συμβάλλουν στην υιοθέτηση μέτρων  που μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

- Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν σε δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχιας

 Για τον καθορισμό των στόχων λήφθηκε υπόψη το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα της ΠΕ/ΕΑΑ της Κύπρου.