Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,


Σας καλωσορίζουμε στην σελίδα μας και επ’ευκαιρίας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας και την ευαισθησία σας να προσεγγίσετε το πολυδιάστατο αυτό θέμα του τουρισμού στις σχολικές σας τάξεις. Τα οφέλη μπορούν να είναι πολλλαπλά από όλη την διαδικάσία αφού με τις σωστές προσεγγίσεις και συνδέσεις με άλλα θέματα όπως είναι τα κοινωνικά προβλήματα, η οικονομία και το φυσικό περιβάλλον, οι μαθητές θα αντιληφθούν το πολυσύνθετο αυτό ζήτημα και θα είναι σε θέση να υιοθετήσουν σωστούς τρόπους συμπεριφοράς.


Εικόνα γηΣτόχος της συγκεκριμένης πολυμεσικής εφαρμογής είναι να προσφέρει πληροφορίες, και υλικό από διάφορες πηγές και να κάνει προτάσεις για προσέγγιση του θέματος του Τουρισμού συνδέοντας το με τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήμτα που απασχολούν την κοινωνία μας σήμερα.


Ο τουρισμός βρίσκεται σε στενή εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον και μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, σε ποσοστό 90%. Αυτό σημαίνει ότι το φυσικό περιβάλλον αποτελεί βασική παράμετρο της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, ή, διαφορετικά, το «κεφάλαιό» της, το οποίο ο τουρισμός καλείται να αναδείξει και να αξιοποιήσει, με σκοπό να παραχθούν οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η αειφορικότητα στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτυγχάνεται όταν οι σχέσεις τουρισμού και φυσικού περιβάλλοντος είναι αρμονικές και έχει επιτευχθεί μεταξύ τους ισορροπία.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω ο τουρισμός και το περιβάλλον αποτελούν αλληλένδετες έννοιες, καθώς η τουριστική ανάπτυξη εξαρτάται άμεσα από το περιβάλλον, την ποιότητά του και το βαθμό διατήρησής του. Στα πλαίσια μιας τουριστικής δραστηριότητας που να εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες τουρισμού και υπαίθριας αναψυχής οικολογικού προσανατολισμού σε σειρά πόρων που διαμορφώνουν τοπία ή χώρους ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και διαφόρου βαθμού έλξης για τον τουριστικό πληθυσμό.

Γενικότερα ο τουρισμός επιφέρει περιβαλλοντικές αλλαγές. Αυτές εντοπίζονται κυρίως σε αλλαγές σε συνολικά μεγέθη της περιβαλλοντικής δομής (δίκτυο οικισμών, γεωργική γη, φυσικές παράκτιες ζώνες ή ζώνες προστασίας κ.λ.π.) και σε φυσικές αλλαγές στις χρήσεις γης, τα δίκτυα υποδομής, το φυσικό ή δομημένο περιβάλλον και το μικροκλίμα.