Plant Diversity Conservation in the Buffer Zone


Go to content

Main menu:


DETAYLI

THE PROJECT

Bu projenin başlıca hedefi bilim adamlarının, NGO'ların ve yerli halkın, Kıbrıs'ta ara bölgede bulunan endemik, ender ve tehlike altındaki bitki türlerinin ve en etkileyici iki tanesini içeren fakat aynı zamanda yok olma tehlikesi altında olan endemik türlerin (Tulipa cypria ve Ophrys kotschyi) korunması için Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarını işbirliğine teşvik etmektir. Koruma çalışmaları iki Bitki Mikro Kaynakları'nın kurulum, kontrol, ve yönetimine odaklanacaktır. Diğer ülkelere başarılı bir şekilde uyarlanmış olan PMR kavramı, yüksek değerli küçük arazi parsellerinin bitki zenginliği, endemizmi ve enderliği açısından kontrolü ve korunmasını öngörmektedir.

Proje, Mammari ve Denia köyleri yakınlarında bulunan ara bölgedeki
Ophrys kotschyi ve Tulipa cypria populasyonlarının detaylı izleme ve etkili korunmasına odaklanacaktır. Ek olarak, doğal bitki populasyonlarının nicel ve nitel zenginleştirilmesi şu şekilde uygulanacaktır:

  • İn-situ ve ex-situ üretilmiş olan yeni bireylerin girişi,
  • doğal yeniden canlandırma sürecinin artırılması.


Proje; yerli, dışlanmış toplumların (ara bölge yakınlarında ve içinde) bitki koruma çabalarını faal bir şekilde araştıracak ve bu eşsiz bitkiler ve Kıbrıs'ın biyolojik çeşitliliği hakkında kamu içindeki farkındalığı teşvik edecektir. Bitki türlerinin korunması için geniş halk desteği artışını kapsayan bu projenin başarısı, adanın zengin bitki çeşitliliğinin korunmasını amaçlayarak PMR' ların ada çapında bir şebekesinin kuruluşunu kolaylaştırabilecektir.

_________________________________________________


Bu proje çerçevesinde yapılacak olan ana faaliyetler aşağıda açıklanmıştır:

1. Envanteri uygulamak ve iki PMR sınırını kararlaştırmak

Hedeflenmiş türlerin yerleşimlerinin bir envanteri yapılacaktır. Arazi çalışmaları, literatür incelenmesi ve kilit mevkiideki şahıslarla yapılan reportajlardan elde edilen envanter bilgi, etkili koruma önlemlerinin tasarlanması ve yürütülmesi için değerli bilgiler sağlayacaktır. Bu, içinde hedeflenmiş türlerin uzun dönem izleme ve korunmasının da yer alacağı mikro-kaynakların kesin sınırlarına karar vermek için de bir temel olacaktır.


2. Yerli toplumların da bitki koruma sürecine dahil edilmesi

Proje, kilit şahıslarla yapılacak sonuca bağlanmamış reportajlardan, yakın toplumlardaki (Kıbrıs Rum Toplumunda Mammari ve Denia köylerinde ve Kıbrıs Türk Toplumunda ara bölgenin doğusunda bulunan Tepebaşı köyü) yerli halkın katılımını araştıracaktır. Elde edilmiş olan bilgi, koruma sürecinde kullanılacaktır ve gerekirse diğer toplumlarla sözleşme faaliyetleri yapılacaktır. Ek olarak, bitki mikro-kaynaklarının kesin sınırları tamamlanmadan önce yerli halk ve köy yetkililerinin fikirleri araştırılacaktır. Ek olarak, her iki toplumun da yerli genç grupları bir PMR uyarlamaya, bazı kontrol ve izleme çalışmaları ile in-situ koruma önlemlerinin alınmasına bir bilim adamı gayreti ile yardım etmeleri için teşvik edileceklerdir.


3. PMR'ların araziye uygulanması

Yukarıda bahsedilen faaliyetlerin sonuçları esas alınarak, bitki mikro- kaynaklarının sınırları, sınır çizgilerinin işaretlenmesi ile belirlenecektir. Mikro-kaynakların girişine özel anlamlı işaretler yerleştirilecektir. Ayrıca komşu toplumlarda bitki mikro-kaynaklarının yanısıra komşu bölgenin mikro-kaynaklarının değer ve öneminin de belirleneceği şekilde işaretler yerleştirilecektir.


4. PMR'ların izlenmesi ve yerinde uygulanması - hedeflenen türlerin in situ korunması

Bu hareket çerçevesinde amaçlanan faaliyetler, hedeflenen türleri olumsuz etkileyen dış faktörlerin izlenmesini ve kontrol edilmesini garanti edecektir. Koruma önlemleri, iç ve dış ortam kaynaklı tehditlerin azaltılmasını hedef alacaktır. Böylesi etkili bir kontrolün gereksinimlerini; populasyonların kurallı bir şekilde izlenmesi karşılamaktadır. Projenin bitiminden sonra da sürdürülebilirliğinin temin edilmesi için kontrol ve izleme çalışmaları devam edecektir.


5. Hedeflenen türler için, ex-situ koruma faaliyetlerinin yürütülmesi

Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu ve IUCN, FAO ve IPBGR gibi uluslararası kuruluşlar tarafından, bitkilerin genetik bilgisinin
ex-situ korunması, yabani bitkilerin korunması için en önemli yöntemlerden biri olarak kabul görmektedir. Ex-situ koruma, tüm koruma stratejilerinin temel unsuru olarak bilinmekte ve in-situ korumanın tamamlayıcısı olarak kabul görmektedir. Devam etmekte olan faaliyet, etkili korumaya ve hedeflenmiş türlerin uzun süreliğine hayatta kalmalarına, ana hatlarıyla katkıda bulunacaktır. Bu faaliyet üç esas ex-situ koruma çalışmasına odaklanacaktır:

  • Botanik bahçelerindeki bitkilerin korunması
  • Tohum bankasında tohumların muhafazası
  • Doku kültürü ile çoğaltım materyallerinin üretilmesi6. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Toplumları arasında çevresel değerlerin belirlenmesi ve biyoçeşitliliğin korunması konusundaki farkındalık boyutunun anlaşılabilmesi için ada çapında bir anket çalışmasının yürütülmesi

Ada çapında, telefon aracılığı ile nicel anket düzenlenecek ve Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Toplumlarının her ikisine de uygulanarak halkın biyoçeşitlilik ve koruma inisiyatiflerine nasıl bir değer verdikleri kararlaştırılacaktır. Bu anketin sonuçları, proje ve genel olarak biyoçeşitliliğin korunması ile ilişkili olarak belirli çevresel farkındalık önlemlerinin geliştirilmesi için kullanılacaktır.


7. Bitki çeşitliliğinin korunması hususunda halkın farkındalığının artırılması

Ada çapında yapılan nicel anketin sonuçları göz önünde bulundurularak, bilgi sağlamayı ve halk arasındaki farkındalığın artırılmasını hedefleyen bir takım önlemler planlanıp hazırlanacaktır. Faaliyetler aşağıda belirtilen hedef kitlelerine odaklanacaktır. Bu hedef kitleleri; yerel makamlar ve yerli halk, bölge okullarının öğrencileri, yerel NGO'lar ve kamu olacaktır. "Medya yaygınlık payı" ve "Bilgilendirme materyalleri" de bu hareketin parçası olarak öngörülen esas faaliyetlerdir.


8. Kıbrıs'ta bitki çeşitliliğinin korunması konusunda bir workshopun organize edilmesi

More on the Workshop>>


Bapa Dön

ANA SAYFA | BITKI MIKRO REZERVLERININ | THE PROJECT | THE PARTNERS | RESIMLER | UNDP-ACT | FAYDALI LINKLER | Site Map


Back to content | Back to main menu