Plant Diversity Conservation in the Buffer Zone


Go to content

Main menu:


UNDP-ACT

İşbirliği ve Güven için hareket (ACT) nedir?

1 Ekim 2005'te Birleşmiş Milletler Gelişim Programı (UNDP) Kıbrıs'taki barış inşa edecek projesi İşbirliği ve Güven için Hareket'i (ACT) başlattı. ACT'ın amacı Kıbrıslı Rum ve Türklere adadaki tüm insanların yarar sağlayacağı somut projelerde ortak çalışma imkanı sağlamak ayni zamanda çok toplumlu tolerans ve karşılıklı anlayışı geliştirmektir. ACT projesi direk olarak UNDP tarafından yönetilmekte ve üç yıl için 26.5 milyon dolarlık bütçeye sahiptir (Ekim 2005-Eylül 2008). Esas olarak proje Birleşik Devletler Uluslararası Gelişim Bürosu (USAID) tarafından desteklenmekte ve UNDP tarafından ek finansman sağlanmaktadır.


ACT ne yapar?

Ada genelinde kalıcı ilişkilerin temellerinin atılmasını sağlayacak projelerin tasarlanması ve yürütülmesi için Kıbrıslı orgütlere firsatlar sunmaktayız. ACT'ın en önemli hedeflerinden biri, Kıbrıslıları, ada genelindeki işbirliğinin yararlarını göstermeye teşvik etmektir. Bu sebeple ACT; çok kültürlü eğitim, gençlere yetki verilmesi ve sivil katılımı teşvik etmeye odaklanmış, çevre koruma ve Kıbrıs'ın zengin kültürel mirasını korumayı ve tanıtılmasını destekleyen proje ve girişimlere fon sağlamaktadır. Bu alanların tümünde, ACT, Kıbrıslılarla çalışarak, ada ve insanlarının sağlıklı ve başarılı bir geleceğe sahip olabilmeleri için Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin birlikte çalışmaları gerektiğini vurgulamaktadır.


ACT genç Kıbrıslılara çok kültürlü değerleri öğrenme olanağı sağlar...

ACT'in eğitim ve gençlik ile ilgili yaptığı çalışmaların genel amacı; adalet, hoşgörü ve karşılıklı saygı temeine dayalı, ortak bir değer sistemi üzerinde çok kültürlü bir toplumda öğrenmeyi teşvik etmektir. Çok kültürlülük ve hoşgörü konularında eğitimin teşvik edilmesinde gençlere lider olma fırsatının verilmesi, tüm bu çabaların önemli bir parçasıdır. Ana çalışma alanlarından biri de gönüllülük ve kamu hizmeti, sorumlu vatandaşlık ve işyerindeki çeşitlilik gibi kavramları tanıtan ve öğreten gençlik beceri geliştirme programlarını desteklemeye yoğunlaşmıştır. Düzenlenen etkinlikler, ada çapından gençleri Kamplar ve eğitim oturumları çerçevesinde bir anaya getirmekte; onlara yalnızca yeni beceriler kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda engel ve önyargıların da aşılmasını sağlamaktadır. Fi|m ve tartışma paneleri gibi iletişim araçlarından yararlanan ACT, Kıbnslı gençlere kendilerini ifade etme fırsatı sunarken, ayrıca ada genelinde gençler arasında yaygın olan sorunlarla da ilgilenmelerini sağlamaktadır. ACT, aynı zamanda her iki toplumda da, tamamlayıcı tarih eğitim gereçleri oluşturma çabalarını da desteklemektedir, diğer girişimler de genellikle genç girişimcilik konularına yoğunlaşırken öğrenme güçlükleri, yol güvenliği ve gençlik suçları gibi konuları ele almaktadır.


ACT, Kıbrıslıların Kıbrısta işbirliği ve güven oluşturabilecek kaynak oldukları fikrinden yola çıkarak toplumsal katılımı geliştirmeye yoğunlaşmıştır...

ACT; daha canlı ve daha etkin bir sivl toplumun, Kıbrıslıların farklı toplumları hem ayıran hem de birleştiren sorunların çözümünde anahtar rol oynadığına inanmaktadır. Sivil toplum, uzlaşımı sağlayabilir ve aynı zamanda, belli bir toplumla sınırlı olmayan sosyal sorunlara çözüm bulunmasına yardımcı olur. Eğitim programları, sivil toplum ağları ve uluslararası uygulamaların paylaşılmasıyla ACT; Kıbrıslı sivil toplum örgütlerinin (STÖ'ler), kendi örgütsel etkinlik ve yetkinliklerini geliştirebilmeleri için gerekli olan blgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktadır, Bu çalışma sayesinde, STÖ'ler, vatandaşların çeşitli alanlardaki Kaygılarına daha iyi bir şekilde cevap verebilirler ve karar alma sürecine aktif bir şekilde katılabilirler, Etkin bir Kıbrıs sivil toplumunun profilini yükseltmek de oldukça önemlidir, bu sebeple 2007 Mayıs ayında, Kıbrıs'ın ilk Uluslararası Sivil Toplum Fuarı olan, "Etkin Valandaşlar-Sesinızi Yükseltin", ACT tarafından düzenlenmiştir.

ACT'ın HIV/AIDS hakkında farkındalığın artması ve hastalığın önlenmesi ile igill çalışmaları, sivil toplum ortaklıklarına önemi ölçüde bağlıdır ve bu bağlılık, her iki toplum arasında tüm kademelerde işbirliğinin neden bu kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Kıbrıs'ta HIV bulaşma oranı düşük olmasına rağmen ACT, HlV/AlDS'in taşıdığı tehditlerle ilgili ada genelinde bilinci arttırmak için uğraşan ve hastalıkla yaşayan insanlara bakan kişilere destek veren Kıbrıslı örgütlerle çalışmaktadır.


Çevreye sahip çıkılması adaçapında bir aktivitedir ve güçlü toplumlararası işbirliğine dayanır...

Ne hava kirliliği Ledra Palace geçiş noktasında durur, ne de dikenli teller hava yoluyla bulaşan virüsleri engeler. Ekolojik bir bakış açısından ada, birbiriyle bağlantılı bir ekosistemler dizisidir; bu nedenledir ki, çevreyle ilgili sorunlarla ancak ada çapında bir yaklaşımla ilgilenilebilinir. Bu sebeplerden ötürü ACT, tüm Kıbrıslıların ortak doğal miraslarını korumaya yönelik, toplumlar arası ortaklıkların kurulmasını teşvik etmektedir. Bu çalışmalar arasında; iki toplumlu danışmanlık gruplarının, çevre savunuculuğu ve bilincinin desteklenmesi ile teknoloji transferi ve bilgi paylaşımının sağlanması yer almaktadır. Şu an; Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum uzmanları bir anaya getirerek; organik tarım, mandıracılık ve salgınların önlenmesi gibi konularda danışmanlık yapan üç danışmanlık grubu, ACT tarafından desteklenmektedir. ACT'ın çevre savunuculuğu stratejisi, Kıbrıs'ın zengin ve çeşitli çevre değerlerinin korunması ve bakımının, yalnızca iki toplumun birlikte çalışması sonucu sağlanacağı düşüncesini desteklemektedir. Bu temelde; ACT tarafından Kıbrıs Çevre Paydaşları Forumuna sağlanan desteğin hedefi, karşılıklı mutabakata dayanan ada çapında çevre önceliklerini belirleyecek olan ve ortak bir platform oluşturabilecek, geniş tabanlı bir çevre paydaşları koalisyonun oluşturulmasını sağlamaktır. Son olarak, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum uzmanlar arasında, ağaçlandırma ve organik tarım alanlarında bilgi paylaşımını güçlendiren
"Yeşil" teknoloji transferine de ACT yardımcı olmaktadır.


Cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesini ve cinsiyetler arasındaki farkı azaltmak ACT'ın işinin kritik bir bölümüdür...

Kıbnslı kadınlar eskiden beri topluma katılmış ve katkıda bulunmuşlardır; ancak sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda eşit katılım konusunda genellikle pek çok zorlukla karşılaşmışlardır. Bu bakımdan; yapılan araştırmalar, Kıbrıs'ta cinsiyetler arasındaki ayrılığın azaltılması için daha fazla çalışılması gerektiğini ortaya koymuştur. Cinsiyet eşitliği ile ilgili sorunlar, UNDP tarafından desteklenen tüm projelere dahil edilmiştir ve ada genelinde cinsiyet aynıtımı azaltmaya yönelik bir dizi girişim de ACT tarafından desteklenmekledir. Bunların arasında; cinsiyet eşitliği ilkesi eğitimi (gender mainstreaming), kadın demeklerinin desteklenmesi, cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde etkinlikler düzenlenmesine yardımcı olmak yer alır. UNFICYP ve STÖ'lerle birlikte çalışılarak; kadın kaçakçılığının önlenmesi ve kadın sağlığı ve haklarının savunulması gibi girişimlerin yanı sıra siyaset, medya ve çalışma hayatında Kadınların göz ardı edilmemesini savunan girişimlere destek verilmektedir.


Adanın zengin kültürel mirasının korunmasında tüm Kıbrıslıların etkin bir şekilde yer alması saygı ve anlayışın oluşmasına yardımcı olur...

Kültürel miras evrenseldir. Tüm insanların atalarından miras alma ve gelecek nesillere bırakma hakkı olan bir kavramdır. Kültürel miras; kültürler ve uygarlıklar arasındaki sürekli diyaloğun bir parçası olarak, insanlar arasındaki saygı, işbirliği ve karşılıklı anlayışın oluşmasına yardımcı olabilir. İşte bu nedenle ACT, adadaki farklı toplumlardan bireyleri biraraya getirmenin bir aracı olarak, Kıbrıs'taki kültürel miras eserlerini korumaya yönelik girişimleri deseklemektedir. Öte yandan; ortak bir miras etrafında toplanan insanlar, diğerlerinin kültürlerini öğrenme ve ona saygı duyma fırsatını da yakalar. ACT tarafından şu anda, bu ruhu somutlaştıran birkaç tarihi eserin restorasyon çalışmaları desteklenmektedir.

Bapa Dön

ANA SAYFA | BITKI MIKRO REZERVLERININ | THE PROJECT | THE PARTNERS | RESIMLER | UNDP-ACT | FAYDALI LINKLER | Site Map


Back to content | Back to main menu