Φορείς - Πρότυπα κατανομής της βιοποικιλότητας (χλωρίδα και ασπόνδυλη πανίδα) ως προς την τοπική κλιματική μεταβολή στην Κύπρο

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Φορείς

Frederick Research Center

Το Frederick Research Center (FRC) στεγάζεται σε ιδιόκτητο τριώροφο κτίριο 2000 τ.μ. και διαθέτει μια από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες της Κύπρου με επιστημονικά συγγράμματα και πρόσβαση σε όλες τις κύριες βάσεις δεδομένων με επιστημονικά περιοδικά. Διαθέτει επίσης σύγχρονη υποδομή σε επίπεδο ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογιών πληροφορικής.

Τα τελευταία χρόνια τα στελέχη του Οργανισμού έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους σε περισσότερα από 20 ερευνητικά έργα με τοπική και διεθνή χρηματοδότηση που επικεντρώνονται στα θέματα της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Τα έργα αυτά αφορούν την παρακολούθηση και διατήρηση της κυπριακής χλωρίδας και πανίδας με έμφαση στα ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα είδη, τη διατήρηση και διαχείριση των κυπριακών οικοτόπων και τη διαχείριση περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική σημασία.

Το Κέντρο αποτελεί την πρώτη δομή στο ακαδημαϊκό σύστημα της Κύπρου, που εξειδικεύεται σε θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας. Μέσα από τα έργα αυτά, τα στελέχη του Κέντρου έχουν εξασφαλίσει πρόσβαση σε άρτια εξοπλισμένες υποδομές με θαλάμους προσομοίωσης περιβαλλοντικών παραμέτρων, θαλάμους ελεγχόμενης ρύθμισης θερμοκρασίας και φωτισμού, μικροσκόπια, στερεοσκόπια, όργανα παρακολούθησης πολλών παραμέτρων στο πεδίο κλπ.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΙ)  διαθέτει μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη και  εξειδίκευση στο αντικείμενο του έργου. Η ομάδα του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ)  που εμπλέκεται στο έργο διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα που αφορούν την προστασία και τη διαχείριση της βιοποικιλότητας. Το εργαστήριο οικολογίας περιλαμβάνει άρτιο εξοπλισμό με Η.Υ., μικροσκόπια και πρόσβαση στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έντυπο και ψηφιακό υλικό).


Πανεπιστήμιο
Exeter

Το Πανεπιστήμιο του Exeter (ΠΕ), διαθέτει σημαντική εμπειρία και παράδοση στην έρευνα για τη διατήρηση και προστασία απειλούμενων ειδών και οικοτόπων. Επιπλέον εξειδικεύετε σε θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική αλλαγή και την επίδραση της στην βιοποικιλότητα, καθώς και την επίδραση των κλιματικών αλλαγών και τον κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων που αφορούν την ομάδα των ημερόβιων Λεπιδοπτέρων.


Τμήμα Δασών

Το Τμήμα Δασών (ΤΔ) του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αποτελεί τον αρμόδιο φορέα της κυπριακής κυβέρνησης σε σχέση με τη διαχείριση και τη διατήρηση της Κυπριακής χλωρίδας, καθώς και των εθνικών δασικών περιοχών και περιοχών προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους και της Μαδαρής). Το Τμήμα Δασών διαθέτει στελέχη με μακρά εμπειρία και άριστες γνώσεις σε σχέση με τη χλωρίδα της Κύπρου και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαχείριση και διατήρηση των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών. Το Τμήμα αποτέλεσε βασικό εταίρο σε όλα σχεδόν τα ερευνητικά έργα που αφορούσαν τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας στην Κύπρο.


Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ), του Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για την ανάδειξη, τη θεσμοθέτηση και την αξιολόγηση των περιοχών που ανήκουν στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Το Τμήμα Περιβάλλοντος συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Δασών για την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των περιοχών αυτών με την εφαρμογή κατάλληλων διαχειριστικών σχεδίων. Επιπλέον συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή και διαμόρφωση συγκεκριμένων δράσεων για την ορθολογική διαχείριση συγκεκριμένων ειδών και οικοτόπων.

Η ομάδα του Τομέα Βοτανικής που εμπλέκεται στο έργο διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, τόσο στα θέματα της οικοφυσιολογίας της φύτρωσης και γενικότερα της βιολογίας των σπερμάτων, όσο και στα θέματα της διατήρησης ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει μέσα από το έργο διασυνοριακής συνεργασίας «SEMCLIMED» που στοχεύει στη διερεύνηση της συμπεριφοράς των σπερμάτων μεσογειακών φυτών κάτω από τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού