Δέσμες Εργασίας - Πρότυπα κατανομής της βιοποικιλότητας (χλωρίδα και ασπόνδυλη πανίδα) ως προς την τοπική κλιματική μεταβολή στην Κύπρο

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Δέσμες Εργασίας

 

Δέσμη Εργασίας 1
Διαχείριση Έργου


Βασικοί στόχοι της Δέσμης Εργασίας ήταν η εξασφάλιση:

 • του συντονισμού, της ομαλής επικοινωνίας και της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων,

 • της παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης των Δεσμών Εργασίας και της παραγωγής υψηλής ποιότητας παραδοτέων,

 • της επίλυσης ενδεχόμενων προβλημάτων.

Δέσμη Εργασίας 2
Διάχυση Αποτελεσμάτων


Στόχοι της Δέσμης Εργασίας ήταν:

 • Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

 • Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για σκοπούς ορθολογικής διαχείρισης των υπό μελέτη περιοχών.

 • Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για σκοπούς περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού.

Δέσμη Εργασίας 3

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Συλλογή Πληροφοριών και Μεθοδολογική Οργάνωση

Στόχοι της Δέσμης Εργασίας ήταν:

 • Η διερεύνηση της διεθνούς και τοπικής βιβλιογραφίας αναφορικά με το αντικείμενο του έργου και οργάνωση αυτής σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων (EndNoteX1),

 • Η συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με τις δύο περιοχές μελέτης (οικότοποι ΦΥΣΗ 2000,  καθεστώς προστασίας, μετεωρολογικά δεδομένα κ.α.),

 • Ο καθορισμός του μεθοδολογικού πλαισίου διεξαγωγής της έρευνας.

Δέσμη Εργασίας 4

Μελέτη Ποικιλότητας Φυτών, Ορθοπτέρων και  Λεπιδοπτέρων στην προστατευόμενη περιοχή Μαδαρής

Στα πλαίσια της Δέσμης Εργασίας υλοποιήθηκε:

 • Η συλλογή πρωτογενών δεδομένων (αβιοτικοί παράγοντες, καταγραφή φυτικών ειδών, Ορθόπτερων και ημερόβιων Λεπιδόπτερων) και η παραγωγή πρωτογενούς βάσης δεδομένων για τη βιοποικιλότητα στην προστατευόμενη περιοχή Μαδαρής και την ευρύτερη περιοχή μελέτης.

Δέσμη Εργασίας 5

Μελέτη Ποικιλότητας Φυτών, Ορθοπτέρων και  Λεπιδοπτέρων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους

Στα πλαίσια της Δέσμης Εργασίας υλοποιήθηκε:

 • Η συλλογή πρωτογενών δεδομένων (αβιοτικά δεδομένα, καταγραφή φυτικών ειδών, Ορθόπτερων και ημερόβιων Λεπιδόπτερων) και η παραγωγή πρωτογενούς βάσης δεδομένων για τη βιοποικιλότητα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους και την ευρύτερη περιοχή μελέτης.

Δέσμη Εργασίας 6

Δημιουργία ψηφιακού χάρτη βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής Μαδαρής και του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους

Στόχος της Δέσμης Εργασίας ήταν:

 • Η αξιοποίηση των δεδομένων των προηγούμενων Δεσμών Εργασίας για τη δημιουργία χάρτη με την κατανομή των ειδών χλωρίδας και εντομοπανίδας της προστατευόμενης περιοχής Μαδαρής, του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους και της ευρύτερης περιοχής μελέτης.

Δέσμη Εργασίας 7

Ανάλυση δεδομένων βιοποικιλότητας στις δύο περιοχές μελέτης

Στα πλαίσια της Δέσμης Εργασίας υλοποιήθηκε:

 • Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την εργασία πεδίου και εργαστηρίου. Οι αναλύσεις αυτές περιλαμβάνουν: α) την εκτίμηση δεικτών ποικιλότητας για τις τρεις βιολογικές ομάδες, β) την εκτίμηση της αξίας δείκτη ποικιλότητας της κάθε βιολογικής ομάδας ως προς τις άλλες και γ) την μελέτη της οικολογικής δομής των βιοκοινοτήτων φυτών, Ορθοπτέρων και ημερόβιων Λεπιδοπτέρων καθώς και μοντελοποίηση των προτύπων κατανομής τους σε σχέση με περιβαλλοντικές παραμέτρους.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού