Go to content

Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια


Τα μέλη της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης έχουν συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό επιστημονικών συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας και ομάδων εργασίας που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη νεολαία.

Επιπρόσθετα, έχουν συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών έργων με αντικείμενο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη διαχείριση των φυτικών πόρων της Κύπρου.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών έχουν παρουσιάσει μέρος της εργασίας τους σε σημαντικό αριθμό επιστημονικών συνεδρίων.

Επιστημονικά συνέδρια

1. Ηλιάδης Ν.-Γ., Χρίστου Α., Τσιντίδης Τ., Παπαγεωργίου Κ., Νικολάου Κ., Πέτρου Π., Κακούρης Η., Σωτηρίου Σ., Κουνναμάς Κ., Ανδρέου Μ. (2017). Η διατήρηση του ενδημικού οικοτόπου προτεραιότητας 9590* Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) κάτω από το φάσμα μιας ολιστικής προσέγγισης διαχείρισής του. Στο Ηλιάδης Ν.-Γ. (Επ. Εκδ.). Πρακτικά, 1ης Δασολογικής Ημερίδας «Η δασολογική έρευνα στην Κύπρο: παρελθόν, παρόν και μέλλον», σελ. 34-35. Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων, Λευκωσία, Κύπρος.


2. Ανδρέου M., Ηλιάδης N.-Γ., Κουνναμάς Κ., Χριστοδούλου Χ., Δημητρακόπουλος Κ., Τσιντίδης Τ. (2017). Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου προτεραιότητας 9560* (Ενδημικά Δάση με Juniperus spp.) στην Κύπρο. Στο Ηλιάδης Ν.-Γ. (Επ. Εκδ.). Πρακτικά, 1ης Δασολογικής Ημερίδας «Η δασολογική έρευνα στην Κύπρο: παρελθόν, παρόν και μέλλον», σελ. 36-37. Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων, Λευκωσία, Κύπρος.


3. Ηλιάδης Ν.-Γ., Αβραάμ Ε., Κουνναμάς Κ., Ανδρέου Μ., Παρίση Ζ.Μ, Χρίστου Α., Τσιντίδης Τ., Κυριαζόπουλος Α. (2017). Εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας στη Χερσόνησο Ακάμα: Σημείο ανάπτυξης ορθολογιστικής διαχείρισης του. Στο Ηλιάδης Ν.-Γ. (Επ. Εκδ.). Πρακτικά, 1ης Δασολογικής Ημερίδας «Η δασολογική έρευνα στην Κύπρο: παρελθόν, παρόν και μέλλον», σελ. 49-50. Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων, Λευκωσία, Κύπρος.


4. Andreou Μ., Kounnamas C., Eliades N.-G. 2016. The Plant Micro-Reserve of the subspecies Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis: Monitoring and genetic analysis of this subspecies. In: Book of Abstracts of the 8th Panhellenic Conference of Ecology ‘'150+ years of Ecology: structures, dynamics and survival strategies', p. 149, Thessaloniki, Greece.


5. Andreou Μ., Christodoulou Ch., Tsintides T., Vogiatzakis I.N., Kounnamas C., Nearchou A., Papasavvas C., Eliades N.-G. 2016. The invasive species Acacia saligna within Rizoelia National Forest Park. In: Book of Abstracts of the 8th Panhellenic Conference of Ecology ‘'150+ years of Ecology: structures, dynamics and survival strategies', p. 150, Thessaloniki, Greece.


6. Eliades N-G., Avraam E.M., Kounnamas C., Andreou Μ., Parisi Z.M., Tsintides T., Christou A., Kiriazopoulos A.P. 2016. Sustainable management of the Akamas peninsula through the adoption of sound grazing practices. In: Book of Abstracts of the 8th Panhellenic Conference of Ecology ‘'150+ years of Ecology: structures, dynamics and survival strategies', p. 171, Thessaloniki, Greece.


7. Eliades N-G., Tsintides T., Christou A., Kakouris E., Kyriacou Th., Kounnamas C., Andreou Μ. 2016. Integrated management of the priority habitat type 9590* at the Natura 2000 site ‘KOILADA KEDRON-KAMPOS’. In: Book of Abstracts of the 8th Panhellenic Conference of Ecology ‘'150+ years of Ecology: structures, dynamics and survival strategies', p. 172, Thessaloniki, Greece.


8. Eliades N-G., Kouzali I., Mazaraki S., Tsintides T., Christodoulou Ch., Papasavvas C., Kounnamas C., Dimopoulos P., Andreou M. 2014. Mapping and study of the composition and structure of the priority habitat type *9560 (Endemic forests with Juniperus spp.) in Cyprus. In: Dimitrakopoulos P. and Kokkoris G. (Eds). Proceedings of the 7th Panhellenic Ecology Conference 'Ecology: linking systems, scales and research fields', p. 206. Mytilene, Greece.


9. Markogianni, V., Tzirkalli, E., Gucel, S., Dimitriou, E., Zogaris, S. 2014. Remote sensing application for identifying wetland sites on Cyprus: Problems and prospects. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 9229.


10. Ανδρέου, Μ., Κουνναμάς, Κ., Κουζάλη, Η., Ηλιάδης, Ν.-Γ., Τσιντίδης, Τ., Χριστοδούλου, Χ., Ζωμενή, Μ., Βογιατζάκης, Ι., Καδής, Κ. 2013. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικότοπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς. Στο: Γκέλης Σ., Καρούσου Ρ., Κοκκίνη Σ., Παντερής Ε. (Επιμ. Εκδ.). Πρόγραμμα και Περιλήψεις του 13ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας «Το πράσινο της ελπίδας: Η Βοτανική σήμερα, θεωρία και πράξη», σ. 30. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.


11. Koutsovoulou Κ., Constantinou C., Ampelakiotou Κ., Peppa Α., Andreou Μ., Kadis C., Thanos C. Α. 2013. Reproductive success, seed germination and production of saplings of Cypriot orchid Ophrys kotschyi. In: Gkelis S., Karousou R., Kokkini S., Panteris E. (Eds). Program and abstracts of the 13th Panhellenic Scientific Conference of the Hellenic Botanical Society ‘The green color of hope: Today's botany, in theory and action’, p. 81. Thessaloniki, Hellas.


12. Zomeni M., Andreou M., Kadis C., Christodoulou C., Tsintides T., Vogiatzakis I.N. 2013. Restoration possibilities of endemic forest fragments with Juniperus spp. in Cyprus. IALE 2013 European Congress: Changing European Landscapes - Landscape ecology, local to global. Manchester.


13. Eliades N.‐G., Papageorgiou A. C., Manolis A., Pirikis A., Christou A., Tsintides T., Fady B., Kadis C. 2013. Assessment of Cedrus brevifolia Henry needlesʼ phenotypic characteristics based on morphometry for fingerprinting adaptive characteristics in different distribution sites. In: Gkelis S., Karousou R., Kokkini S., Panteris E. (Eds). Program and Abstracts. 13th Panhellenic Scientific Conference, Hellenic Botanical Society, 3‐6 October 2013, Thessaloniki, Greece.


14. Eliades N.‐G. 2013. Narrow endemic species with genetic diversity and population structure: The case of Cedrus brevifolia Henry. In: Gkelis S., Karousou R., Kokkini S., Panteris E. (Eds). Program and Abstracts. 13th Panhellenic Scientific Conference, Hellenic Botanical Society, 3‐6 October 2013, Thessaloniki, Greece.


15. Tzirkalli, E., Kadis, C., Kati, V., Wilson, R.J., Tsintides, T., Christodoulou, C., Antoniou, A., Xenophontos, M., Makris, C., Halley, J.M. 2012. Butterfly distribution and diversity patterns along an elevation gradient in Cyprus. International Symposium: Future of Butterflies in Europe III. Dutch Butterfly Conservation. Wageningen, the Netherlands, 29-31 March.


16. Tzirkalli, E., Kadis, C., Kati, V., Wilson, R.J., Tsintides, T., Christodoulou, C., Antoniou, A., Xenophontos, M., Makris, C. and Halley, J.M. 2012. Biodiversity patterns (Lepidoptera) along an elevational gradient in Cyprus. 3rd European Congress of Conservation Biology. Conservation on the Edge. Glaskow. 28th August – 1st September


17. Kadis C., Tsintidis T., Christodoulou S.C., Papadopoulos M., Georghiou K., Thanos C.A., Eliades N‐G., Kounnamas C., Constantinou C., Kouzali I., Andreou M. 2012. Plant Micro‐ Reserves and ex situ conservation of priority species/habitats in Cyprus. 6th European Botanic Gardens Congress “European Botanic Gardens in a Changing World”. 28th May – 2nd June 2012. Chios, Greece.


18. Κουνναμάς, Κ., Καδής, Κ., Θάνος, Κ.Α. 2012. Εκτίμηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη φύτρωση των σπερμάτων και την επιβίωση των αρτιβλάστων του στενοενδημικού είδους Alyssum troodi της Κύπρου. Τόμος Περιλήψεων. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας "Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές", σ. 301, Αθήνα, Ελλάδα.


19. Καδής, Κ., Ανδρέου, Μ., Κουνναμάς, Κ., Μαζαράκη, Σ., Τσιντίδης, Τ., Χριστοδούλου, Χ., Βογιατζάκης, Ι., Ζωμενή, Μ., Λοϊζίδης, Μ., Στυλιανοπούλου, Ε. 2012. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* (Ενδημικά Δάση με Juniperus spp.) στην Κύπρο. Στο: Αριανούτσου Μ. και Δημητρακόπουλος Π. (Επιμ. Εκδ.). Τόμος Πρακτικών του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές», σελ. 285. Αθήνα, Ελλάδα.


20. Zotos, S., Adamopoulou, C., Chodropoulos, V., Kadis, C., Hadjichambis, A., Legakis, A. 2011. Life history traits of Acanthodactylus schreiberi (Sauria: Lacertidae) in Cyprus. 2nd Mediterranean Congress of Herpetology, Marrakech, Morocco.


21. Καδής, Κ., Πανταζή, Χ., Τσιντίδης, T., Χριστοδούλου, Χ., Θάνος, Κ.Α., Γεωργίου, K., Κουνναμάς, Κ., Κωνσταντίνου, Κ., Ανδρέου, M., Μαζαράκη, Σ., Κουζάλη, Η., Ηλιάδης N.-Γ. 2011. Το Μικρο-Απόθεμα Φυτών (ΜΑΦ) του είδους προτεραιότητας *Centaurea akamantis: Παρακολούθηση και μέτρα διατήρησης. Βιβλίο Πρακτικών. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σ. 76, Ρέθυμνο, Ελλάδα.


22. Kadis C., Pantazi Chr., Tsindides T., Christodoulou S.C., Papadopoulos M., Thanos C.A., Georghiou K., Kounnamas C., Constantinou C., Andreou M., Eliades N.‐G. 2011. Establishment of a Plant Micro‐reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats. 2nd Botanical Conference in Menorca – ‘Islands and Plants: preservation and understanding of flora on Mediterranean islands’, 26th ‐ 30th April 2011, Menorca, Spain.


23. Kadis C. Tsintides C.T., Christodoulou Ch. Papadopoulos M., Thanos C.A., Georghiou K., Kounnamas C., Constantinou C., Andreou M., Eliades N.‐G. 2011. Conservation of the endemic orchid of Cyprus Ophrys kotschyi. 5th International conference of the International Biogeography Society, 7 – 11 January 2011, Irakleio, Crete, Greece, 123 pp.


24. Zotos, S., Adamopoulou, C., Chodropoulos, V., Kadis, C., Hadjichambis, A., Legakis, A. 2010. Growth Rate of lizard Acanthodactylus schreiberi schreiberi (Sauria: Lacertidae) in a dune ecosystem in Cyprus. 7th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean Basin, Palma, Balearic Islands, Spain.


25. Καδής K., Πανταζή X., Τσιντίδης T., Χριστοδούλου Χ., Θάνος K., Γεωργίου K., Κουνναμάς K., Κωνσταντίνου K., Ανδρέου M., Ηλιάδης Ν.‐Γ. 2010. Δημιουργία Δικτύου Μικρο‐ αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη διατήρηση ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας ‐ «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο», Ελληνική Οικολογική Εταιρεία ‐ Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία ‐ Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, 7η ‐ 10η Οκτωβρίου 2010, Πάτρα, Ελλάδα, σελ. 148.


26. Κουνναμάς, Κ., Καδής, Κ., Γεωργίου, Κ., Θάνος, Κ.Α. 2010. Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε ενδημικά φυτά της οροσειράς του Τροόδους (Κύπρος). Τόμος Περιλήψεων. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο», σελ. 165, Πάτρα, Ελλάδα.


27. Καδής, Κ., Κουνναμάς, Κ., Αναστασίου, Χ., Γιαννούρης, Ε., Παναγιώτου, Χ., Στυλιανού, Χ. 2010. Ενδυνάμωση διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Κύπρο. Τόμος Περιλήψεων. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο», σελ. 147, Πάτρα, Ελλάδα.


28. Kadis, C., Pantazi, Chr., Tsindidis, C. T., Christodoulou, Ch., Thanos, A.C., Georghiou, K., Kounnamas, C., Constantinou, C., Andreou, M., Eliades, N-G. 2010. Establishment of a Plant Micro-reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats. 1st International Bi-communal Conference on Biodiversity holding in Cyprus: ‘Threats, Opportunities and Paces for Biodiversity (TOP Biodiversity 2010)’. Larnaca, Cyprus.


29. Kadis C., Tsintidis T., Christodoulou S.C., Papadopoulos M., Thanos C.A., Georghiou K., Kounnamas C., Constantinou C., Andreou M., Eliades N-G. 2010. Conservation of the endemic orchid of Cyprus Ophrys kotschyi. 5th International Conference of the International Biogeography Society. Crete, Greece.


30. Kadis, C., Pantazi, Chr., Tsintidis, C. T., Thanos, A.C., Georghiou, K., Kounnamas, C., Constantinou, C., Andreou, M., Eliades, N-G. 2010. The protection and legal status of Plant Micro-Reserves within forest areas in Cyprus. 12th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development. Tochni, Cyprus.


31. Καδής, Κ., Κουνναμάς, Κ., Gücel, S. 2009. Διατήρηση σπάνιων ενδημικών ειδών της Κύπρου μέσα στη νεκρή ζώνη: Η πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της προσέγγισης των μικρο-αποθεμάτων φυτών στην Κύπρο. Τόμος Περιλήψεων. 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σελ. 75, Αθήνα, Ελλάδα.


32. Κουνναμάς, Κ., Καδής, Κ., Γεωργίου, Κ., Θάνος, Κ.Α. 2009. Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε ενδημικά φυτά της οροσειράς του Τροόδους (Κύπρος). Τόμος Περιλήψεων. 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σελ. 101, Αθήνα, Ελλάδα.


33. Kounnamas, C., Thanos, C., Kadis, C., Georghiou, K. 2009. Effects of climate change on the germination of the endemic species of Cyprus Saponaria cypria Boiss. Book of Abstracts. 2nd European Congress of Conservation Biology “Conservation biology and beyond: from science to practice”, p.185, Prague, Czech Republic, 1-5 September 2009.


34. Gücel, S., Kadis, C., Güvensen, A. Kounnamas, C., Ozturk, M. 2009. Coastal Zone Plant Diversity of Cyprus. Proceedings International Conference on Water and Flood Management, ICWFM-2009, 15-17 March 2009, 387-394, Dhaka, Bangladesh.


35. Mouratidis T., Hatziskakis S., Eliades N.‐G., Tsiripidis I., Finkeldey R., Papageorgiou A.C. 2009. Patterns of cpDNA diversity within a beech refugial area. In: Proceedings of the International Conference “Hotspots of Ancient and Present Genetic Diversity”, 17th ‐20th June, 2009, Sofia. University of Forestry, Sofia, Bulgaria.


36. Sertse D., Gailing O., Eliades N.‐G., Finkeldey R. 2009. Tracking the original gene source of a Juniperus procera Hochst.ex Endl. population at Menagesha‐Suba, central Ethiopian Highlands. In: Book of Abstracts, 2nd World Congress of Agroforestry. Agroforestry ‐ The Future of Global Land Use, 23rd – 28th August 2009, Nairobi, Kenya, 85 pp. (ISBN: 978‐92‐ 9059‐255‐6).


37. Παπαγεωργίου Α.Χ., Μουρατίδης Θ., Τσιριπίδης Ι., Χατζησκάκης Σ., Ηλιάδης Ν.‐Γ., Finkeldey R. 2009. Σύνθεση απλοτύπων χλωροπλαστικού DNA σε πληθυσμούς οξιάς του όρους Παγγαίου. Τεύχος Περιλήψεων του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 8η – 11η Οκτωβρίου 2009, ΕΚΠΑ, Αθήνα, Ελλάδα, σελ. 129.


38. Tziortzis, I., Kadis, C., Papastergiadou, E. 2008. Investigation of macrophytic vegetation of coastal wetlands in Greece and Cyprus (In Greek). 4th Panhellenic Conference of the Greek Ecological Society, Greek Botanical Society, Greek Zoological Society and Greek Phycological Society, At Volos, Greece.


39. Καδής, Κ., Κουνναμάς, Κ., Gucel, S., Ozkum, D., Σεργίδη,ς Λ., Ζώτος, Σ. 2008. Διατήρηση απειλούμενων ειδών της Κυπριακής χλωρίδας μέσα στη νεκρή ζώνη. Τόμος περιλήψεων. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην οικολογία», σελ. 275, Βόλος, Ελλάδα.


40. Καδής, Κ., Κουνναμάς, Κ., Γεωργίου Α., Χριστοδούλου Χ., Κυριάκου, Θ., Τσιντίδης, Τ. 2008. Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση τοπικών ενδημικών φυτών της κατεχόμενης Κύπρου. Τόμος περιλήψεων. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην οικολογία», σελ. 274, Βόλος, Ελλάδα.


41. Kadis, C., Kounnamas, C., Georgiou, A., Christodoulou, S. Ch. and Tsintides, T. 2008. Conservation of local endemic plant species of Pentadactylos range (Cyprus).  Book of Abstracts, 6th European Conference on Ecological Restoration, pp. 173 – 174, Ghent, Belgium.


42. Gücel, S., Kadis, K., Özkum, D., Michaelidou-Kadi, M., Kounnamas, C., Sergides, L., Zotos, S., Loizides, M. and Demetriou, K. 2008. Cooperation for the conservation of rare endemic plants of Cyprus in the buffer zone, “EuMon - Monitoring and Biodiversity”, January 2008, Leipzig, Germany.


43. Andreou M., Georghiou K. 2008. Conservation biology of four priority plant species of the Directive 92/43/ΕEC in Cyprus. In: Conference Proceedings of the 4th Panhellenic ecology conference ‘Contemporary Research trends in Ecology’, p. 15. Volos, Greece
.

44. Andreou M., Bourtzis K., Kadis C., Delipetrou P., Georghiou K. 2008. A holistic approach for the conservation of the endangered plant priority species of community interest Arabis Kennedyae Meikle in Cyprus. In: Book of Abstracts of the 6th European Conference on Ecological Restoration: ‘Towards a sustainable future for European ecosystems, pp. Ghent, Belgium.


45. Andreou M., Delipetrou P., Georghiou K. 2007. Monitoring of two threatened bulbous species of Cyprus: Scilla morrisii and Chionodoxa lochiae. In: Book of Abstracts of the 5th European Conference on the Conservation of Wild Plants in Europe: 'Working Together for Plants', pp. 48-49. Cluj – Napoca, Romania.


46. Delipetrou, P., Georghiou, K., Tsintindes, T., Christodoulou, C.S., Iezekiel, S., Papachristophorou, T., Antoniou, A., Kadis, C., Kounnamas, C. 2007. Habitat Monitoring and Restoration in Four Natura 2000 Sites in Cyprus. Summary Abstracts MEDECOS XI, p. 60, Perth, Australia.


47. Linstead, S., Kadis, C., Kounnamas, C., Ozden, O., Fuller, W., Hellicar, M., Miltiadou, M., Merakli, M.K. 2006. Management and Assessment of the Ecology of Cyprus’s Artificial Wetlands. Abstracts of the Second International Conference for Environmental Management, Policy and Technology, 26-28 September 2006, Nicosia, Cyprus.


48. Andreou M., Delipetrou P., Georghiou K. 2006. Monitoring of four priority plant species of the Directive 92/43/ΕEC in Cyprus: Design and Implementation. In: Demopoulos P. et al. (Editors). Third Conference Proceedings of ‘Ecology and Biodiversity Conservation’, p. 34-39. Ioannina. Greece.


49. Delipetrou P., Andreou M., Georghiou K. 2006. Elaboration of management plans for protected plant species of Cyprus. In: Book of Abstracts of the 1st European Congress of Conservation Biology ‘Diversity for Europe’, p. 105. Eger, Hungary.

Back to content