Go to content

Ο Δρ. Μάριος Ανδρέου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο πήρε το πτυχίο του το 2004. Στη Διπλωματική του εργασία ασχολήθηκε με την οικοφυσιολογική μελέτη της φύτρωσης σπάνιων και ενδημικών φυτών της Κυπριακής χλωρίδας. Στη συνέχεια εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών που επικεντρώθηκε στη Βιολογία Διατήρησης σπάνιων φυτών της Κύπρου.  Στο πλαίσιο της Διδακτορικής του Διατριβής εστιάστηκε στον εντοπισμό, χαρτογράφηση και καταγραφή ειδών προτεραιότητας (Arabis kennedyae, Chionodoxa lochiae, Pinguicula crystallina subsp. crystallina και Scilla morrisii) του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο, στην ετοιμασία σχεδίων παρακολούθησης και στην εφαρμογή (για πρώτη φορά σε Κυπριακά φυτικά είδη) συστηματικής παρακολούθησης του πληθυσμού τους, της Σχετικής Αναπαραγωγικής τους Επιτυχίας, των απειλών και πιέσεων που αντιμετωπίζουν και του ενδιαιτήματός τους.

Η καταγραφή όλων των προαναφερθέντων οδήγησε στην εκτίμηση της ανάλυσης βιωσιμότητας των πληθυσμών τους και της κατάστασης διατήρησής τους. Ειδικότερα, για το είδος A. kennedyae, ασχολήθηκε με τον προσδιορισμό της γενετικής του ποικιλότητας που εμφανίζεται ανάμεσα στους τρεις μικρούς και απομονωμένους υποπληθυσμούς του. Επιπρόσθετα, περιγράφηκε η δομή των πεπτικών και συλληπτήριων αδένων στα φύλλα της P. crystallina με τη χρήση Οπτικού Μικροσκοπίου και Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης. Η Διατριβή καταλήγει με τη διατύπωση ορθών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις που απαιτείται άμεση λήψη μέτρων. Το 2010 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ενισχύθηκε οικονομικά από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για τέσσερα έτη (πτυχίο) και από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας για τρία έτη (διδακτορική διατριβή), μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Νέων Ερευνητών Κύπρου (ΠΕΝΕΚ) και συγκεκριμένα της Δράσης 'Ενίσχυση'.

Η ερευνητική και επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, παράλληλα με τις σπουδές του, στο οποίο εργάστηκε ως μεταπτυχιακός συνεργάτης. Εκεί είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια σειρά ερευνητικών έργων που αποσκοπούσαν στη διατήρηση και ορθολογική διαχείριση της Κυπριακής φύσης και βιοποικιλότητας.

Την περίοδο 2011-2020 εργάστηκε ως Λειτουργός Έρευνας στην Υπηρεσία Έρευνας του Πανεπιστημίου Frederik και είναι στέλεχος της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick από τον Δεκέμβριο 2006.

Την περίοδο Σεπτέμβριος 2013-Φεβρουάριος 2017 εκτέλεσε χρέη Διαχειριστή Έργου για το έργο «Improving the conservation status of the priority habitat types *1520 and *5220 at the Rizoelia National Forest Park» (LIFE12 NAT/CY/000758), από τον Οκτώβριο 2017-Σεπτέμβριος 2020 εκτέλεσε χρέη Διαχειριστή Έργου για το έργο "Troodos National Forest Park: Promoting natural values and Ecosystem Services" (LIFE16 GIE/CY/000709) και τώρα συμμετέχει στο έργο "Managing the Natura 2000 network in Cyprus and shaping a sustainable future" (LIFE IP PHYSIS - LIFE 18 IPE/CY/000006).

Στη σύντομη επαγγελματική του σταδιοδρομία έχει συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην εκπόνηση σημαντικού αριθμού περιβαλλοντικών μελετών, μελετών Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σχεδίων παρακολούθησης και διαχειριστικών σχεδίων, στην παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπου του Παραρτήματος Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στη χαρτογράφηση ειδών και τύπων οικοτόπου και ενσωμάτωσή τους σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε θέματα λειτουργίας του Δικτύου «Natura 2000» και διατήρησης και διαχείρισης απειλουμένων ειδών και τύπων οικοτόπου.

Το διάστημα Ιανουάριος 2012 Μάιος 2012 εργάστηκε ως Επισκέπτης Λέκτορας για το μάθημα της «Φυσιολογίας Φυτών» στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, το διάστημα Μάρτιος 2014 Μάιος 2014 εργάσθηκε ως Επισκέπτης Λέκτορας για το μάθημα «Βιοποικιλότητα και Εκπαίδευση» στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Frederick.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα βιοποικιλότητας και βιολογίας διατήρησης, όπως επίσης σε θέματα φυσιολογίας και οικοφυσιολογίας φυτών και σπερμάτων. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει σε θέματα διαχείρισης της φύσης, χαρτογράφησης και παρακολούθησης απειλούμενων φυτικών ειδών και τύπων οικοτόπων, μελέτης της αναπαραγωγικής βιολογίας, καταγραφής απειλών και διατύπωσης προτάσεων για τη λήψη ορθών μέτρων (in situ, inter situ) διατήρησης και διαχείρισης ειδών χλωρίδας και τύπων οικοτόπων. Στο πλαίσιο της ex situ διατήρησης επικεντρώνεται στη μελέτη της φύτρωσης σπερμάτων και άρσης του ληθάργου απειλουμένων φυτικών ειδών για τη δημιουργία πρωτοκόλλων φύτρωσης σπερμάτων.

Τέλος, έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό τοπικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας, που εστίαζαν σε θέματα βιοποικιλότητας, βιολογίας διατήρησης και οικολογικής αποκατάστασης. Μέρος του ερευνητικού του έργου έχει δημοσιευθεί σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά  εθνικών, πανελλήνιων και διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση.

Βιογραφικό σημείωμα

Back to content