Go to content

Επιστημονικές δημοσιεύσεις


Τα μέλη της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης μέσω της συμμετοχής τους σε πληθώρα ερευνητικών έργων με αντικείμενο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη διαχείριση των φυτικών πόρων της Κύπρου, έχουν συμμετάσχει στη συγγραφή διαφόρων άρθρων (μετά από κρίση) καθώς και κεφαλαίων σε βιβλία που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη νεολαία.

Παρακάτω παρατίθενται οι σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές.


Άρθρα (peer-reviewed)

 1. Eliades N.-G.H., Andreou M., Laguna E., Kounnamas C., Georghiou K., Costantinou C., Kouzali I., Thanos C.A., Kadis C. 2020. Integrated conservation of important plant taxa through the improvement of the original plant micro-reserve (PMR) approach: The intensive PMR monitoring case of Ophrys kotschyi, Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797.
 2. Kadji-Beltran, C., Christodoulou, N., Zachariou, A., Lindemann-Matthies, P., Barker, S, Kadis, C. 2017. An ESD pathway to quality education in the Cyprus primary education context. Environmental Education Research. 23: 7, 1015-1031.
 3. Mammides, C., Kounnamas, C., Goodale, E. and Kadis, C. 2016. Do unpaved, low-traffic roads affect bird communities? Acta Oecologica 71, 14-21.
 4. Andreou, M., Kadis, C., Delipetrou, P., Georghiou, K. 2015. Conservation biology of Chionodoxa lochiae and Scilla morrisii (Asparagaceae): Two priority bulbous plant species of the European Union in Cyprus. Global Ecology and Conservation. 3, 511-525.
 5. Mammides, C., Schleuning, M., Böhning-Gaese, K., Schaab, G., Farwig, N., Kadis, C., Coulson, T. 2015. The indirect effects of habitat disturbance on the bird communities in a tropical African forest. Biodiversity and Conservation. 24: 12, 3083–3107.
 6. Mammides, C., Kadis, C., Coulson, T. 2015. The effects of road networks and habitat heterogeneity on the species richness of birds in Natura 2000 sites in Cyprus. Landscape Ecology 30:1, 67-75.
 7. Tziortzis, I., Kadis, C., Papastegiadou, E. 2014. Use of Macrophyte Assemblages For The Ecological Evaluation of Two Coastal Lagoons of Greece According to WFD 2000/60/EC. Journal of Wetlands Biodiversity ISSN: 2247-0506. 4. 97-111.
 8. Papageorgiou A.C., Tsiripidis I., Mouratidis Th., Hatziskakis S., Gailing O., Eliades N.‐G., Vidalis A., Drouzas A. D., Finkeldey R. 2014. Complex fine‐scale phylogeographical patterns in a putative refugial region for Fagus sylvatica (Fagaceae). Botanical Journal of the Linnean Society. 174:4, 516-528 (DOI: 10.1111/boj.12148).
 9. Ellis, L. T., Bednarek-Ochyra, H., Cykowska, B., Ochyra, R., Garcia, C., Sérgio, C., Lebouvier, M., Manolaki, P., Giannouris, E., Kadis, C., Marková, I., Papp, B., Szurdoki, E., Peralta, D.F., Plášek, V., Ristow, R., Sabovljević, M., Sim-Sim, M., Smith, V.R., Tsakiri, E., Váňa, J., Virchenko, V.M., Barsukov O. 2012. New national and regional bryophyte records, 30. 2013. Journal of Bryology 34: 1, 45-57.
 10. Gucel, S., Kadis, C., Ozden, O., Charalambidou, I., Linstead, C., Fuller, W., Kounnamas, C., Ozturk, M. 2012. Assessment of biodiversity differences between natural and artificial wetlands in Cyprus. Pakistan Journal of Botany, 44: 213-224.
 11. Zotos, S., Adamopoulou, C., Chondropoulos, B., Kadis, C., Hadjichambis, A., Legakis, A. 2012. Evidence of sperm storage in Schreiber’s Fringe-fingered Lizard, Acanthodactylus schreiberi schreiberi, from Cyprus. Zoology in the Middle East. 56:1, 39-47 (DOI: 10.1080/09397140.2012.10648939).
 12. Eliades, N.‐G., Gailing, O., Leinemann L., Fady, B., Finkeldey, R. 2011. High genetic diversity and significant population structure in Cedrus brevifolia Henry, a narrow Mediterranean endemic tree from Cyprus. Plant Systematics and Evolution 294: 185‐198. (DOI: 1007/s00606‐011‐0453‐z).
 13. Andreou, M., Delipetrou, P., Kadis, C., Tsiamis, G., Bourtzis, K., Georghiou, K. 2011. An integrated approach for the conservation of threatened plants: the case of Arabis kennedyae (Brassicaceae). Acta Oecologica 37: 239-248.
 14. Kadis, C., Kounnamas, C., Georgiou, K. 2010. Seed germination ecophysiology and conservation of endemic, rare and threatened aromatic plants of Cyprus. Israel Journal of Plant Sciences, 58, 251-261.
 15. Kadis, C., Georgiou, K. 2010. Seed dispersal and germination behavior of three threatened endemic labiates of Cyprus. Plant Species Biology, 25:1, 77-84 (DOI: 10.1111/j.1442-1984.2009.00265.x).
 16. Kadis, C., Avraamidou, L. 2008. Outdoors Environmental Education for the Service of Peace: Lessons from a 2-Year Youth Program for Reconciliation in Cyprus. Science Education Review, v7 n2, 64-71.


Βιβλία

 1. Νικόλας-Γιώργος Ο. Ηλιάδης (Eπ. Εκδ.). 2021. Εγχειρίδιο για την αειφόρο διαχείριση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση ενδημικού τύπου οικοτόπου με περιορισμένη περιοχή εξάπλωσης - Η περίπτωση του τύπου οικοτόπου 9590 *Δάση Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae). LIFE-KEDROS, Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος [ISBN: 978-9963-2011-7-4].
 2. Parlalis K. S., Kounnamas C., Andreou M., Eliades N.-G. 2018. Environmental Sustainability through Interdisciplinary. In: Powers M., Rinkel M. (eds). Partnerships with Community-Based Interventions Promoting Community and Environmental Sustainability: A Workbook for Global Social Workers and Educators, Volume 2, The International Federation of Social Workers, pp. 212-226.
 3. Ζαχαρίου Α., Ιακώβου Μ., Κουνναμάς Κ. 2017. Ξανασκέψου το· το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ: προσεγγίζοντας θεωρητικά το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Λευκωσία. σελ. 147 (ISBN: 978-9963-0-9185-0).
 4. Καδής Κ., Κουνναμάς Κ. 2017. Η οροσειρά του Πενταδακτύλου και η οικολογική της αξία. Στο: Δημητριάδης Κ., Σοφοκλέους Α., Αργυρίδης Π (Εκδ.). 2017. Γεωγραφία της Κύπρου. Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου, σελ. 257-276.
 5. Kadis, C., Andreou, M., Kouzali, I., Kounnamas, C., Constantinou, C., Eliades, N-G. 2013. Establishment of a PlantMicro-Reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats. In: Kadis, C., Thanos, C.K. and Laguna, E. (Eds) 2013. Plant Micro-Reserves; From Theory to Practice. Experiences gained from EU LIFE and other related projects. Utopia Publishing, Athens. (ISBN 978‐618‐80647‐2‐0).
 6. Ozturk, M., Gucel, S., Guvensen, A., Kadis, C. and Kounnamas, C. 2011. Halophyte plant diversity, coastal habitat types and their conservation status in Cyprus. In: Ozturk, M., Boer, B., Barth, H.-J., Breckle, S.-W., Clusener-Godt, M. and Khan, M.A (eds) Sabkha Ecosystems Volume III: Africa and Southern Europe - Tasks for Vegetation Science - 46, Springer, pp. 99-111.
 7. Eliades N.‐G. 2008. Fingerprinting of genetic diversity and patterns of spatial genetic variation in the endemic tree Cedrus brevifolia (Hook f.) Henry from Cyprus: implications for its conservation. Optimum Verlag, Germany. (ISBN 978‐9963‐9412‐0‐9 / ISBN 978‐3‐941274‐06‐8).


Back to content