Δ) Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων - Establishment of a Plant Micro-reserve Netwrok in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Δ) Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων

Το έργο > Δράσεις


 
 
 
 


 
Δ1: Ενημερωτική εκστρατεία, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων και συνεδρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού


Οι δραστηριότητες αυτής της Δράσης έχουν ως στόχο την πληροφόρηση και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων φορέων στο έργο. Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στις εξής ομάδες: Κυβερνητικές υπηρεσίες, τοπικές αρχές και τοπικό πληθυσμό, μαθητές των τοπικών σχολείων και των οικολογικών σχολείων, κέντρα νεότητας των εμπλεκόμενων κοινοτήτων, τουρίστες και τοπικούς επισκέπτες, τουριστικούς πράκτορες, ξενοδόχους, Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, Ένωση αγρο-τουριστικών επιχειρήσεων, σχετικές ΜΚΟ και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης:

1.
Τοποθέτηση δέκα πινακίδων που θα περιγράφουν το έργο σε στρατηγικά σημεία, προσιτά στο κοινό (Ιανουάριος 2011) .

2.
Τοπικές συναντήσεις εργασίας με τις κοινότητες. Τέσσερις τέτοιες εκδηλώσεις έλαβαν χώρα κατά την έναρξη του έργου στις κοινότητες που γειτνιάζουν με τα ΜΑΦ.

3.
Συνάντηση εργασίας με τουριστικούς φορείς. Θα πραγματοποιηθεί μία ημερίδα ενημέρωσης των τουριστικών πρακτόρων, των οδηγών οικοτουρισμού και των περιβαλλοντικών ΜΚΟ σχετικά με τους στόχους του έργου, τη σημασία της ποικιλότητας των φυτών στις εμπλεκόμενες περιοχές και τις δυνατότητες που προκύπτουν για τον οικολογικό τουρισμό (Ιανουάριος 2011).

4.
Διαγωνισμός νεολαίας. Διαγωνισμός για τους νέους (ηλικίες 13-17) της Κύπρου που θα ανακοινωθεί μέσω των κυριότερων τοπικών εφημερίδων (Σεπτέμβριος 2011).

5.
Δικοινοτική συνάντηση εργασίας. Θα διοργανωθεί μία δικοινοτική συνάντηση εργασίας, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εμπειρογνώμονες. Η συνάντηση θα διοργανωθεί τον Οκτώβριο του 2011 και αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 50 εμπειρογνώμονες.

6. Κάλυψη ΜΜΕ: Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έργου και ιδιαίτερα μετά το τέλος κάθε φάσης του έργου, θα προβληθούν οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου από τα ΜΜΕ, μέσω τριών δελτίων τύπου, τριών τηλεοπτικών και δύο ραδιοφωνικών εκπομπών και τριών άρθρων σε εφημερίδες/περιοδικά.


7. Ενημερωτικό υλικό: Ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, DVD και ενημερωτικά δελτία.


8. Τελική Ενημερωτική Ημερίδα: Θα διοργανωθεί Τελική Ενημερωτική Ημερίδα από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του έργου, στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματά του (Ιούνιος 2013).Αναμενόμενα αποτελέσματα
:

Τα κυριότερα αποτελέσματα αυτής της δράσης θα είναι:

- Δέκα πινακίδες στις οποίες περιγράφεται το έργο: Πέντε εντός των ΜΑΦ (μία για κάθε ΜΑΦ) και πέντε στις γειτονικές κατοικημένες περιοχές
-
Τέσσερις τοπικές συναντήσεις εργασίας με τις κοινότητες
- Μία συνάντηση εργασίας με τουριστικούς φορείς
- Ένας διαγωνισμός νεολαίας
-
Ένα δικοινοτικό συνέδριο
-
Κάλυψη ΜΜΕ: 3 δελτία τύπου, 5 τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές εκπομπές, 3 άρθρα σε εφημερίδες/περιοδικά
-
Τρία ενημερωτικά δελτία
- Ενημερωτικά φυλλάδια: στα Ελληνικά, Αγγλικά, και Τουρκικά
- 500
Αφίσες
- DVD

- Τελική Ενημερωτική Ημερίδα

 
 
 
 
 
Δ2: Τεχνικές εκδόσεις, δημιουργία ιστοσελίδας, παραγωγή ψηφιακών δίσκων, εκλαϊκευμένη αναφορά


Η Δράση αυτή αφορά στην παρουσίαση και στη δημοσίευση των επιστημονικών δεδομένων και των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από το έργο. Για την καλύτερη παρουσίαση και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου θα παραχθούν: μία τεχνική έκδοση, μία ιστοσελίδα, ένα CD-ROM και μία εκλαϊκευμένη αναφορά.

Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες, η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου θα επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια με προφορικές παρουσιάσεις ή αναρτημένες ανακοινώσεις, όπως επίσης με επιστημονικές δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδριών και επιστημονικά περιοδικά.


Αναμενόμενα αποτελέσματα:

-
Τεχνική/Επιστημονική Έκδοση του Έργου
-
Δημιουργία ιστοσελίδας
-
Όλες οι δραστηριότητες του έργου σε CD-ROM
-
Εκλαϊκευμένη αναφορά
-
Τρεις ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

 
 
 
 
 
Δ3: Λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης εντός τριών Βοτανικών Κήπων


Η Δράση αφορά στη λειτουργία Κέντρων Ενημέρωσης εντός τριών Βοτανικών Κήπων (Βοτανικός Κήπος Τροόδους, Βοτανικός Κήπος Αθαλάσσας, Βοτανικός Κήπος Ακάμα) του Τμήματος Δασών, για την προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς την αξία της διατήρησης, τους στόχους του έργου και τη σημασία των υπό μελέτη ειδών. Τα Κέντρα Ενημέρωσης αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011.

Οι κύριοι στόχοι αυτών των Βοτανικών Κήπων είναι:

-
η προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας σε συναφείς τομείς (π.χ. χλωρίδα της Κύπρου, ταξινομική κλπ).
-
η προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
-
η αναβάθμιση της αισθητικής αξίας των περιοχών, όπου και αν βρίσκονται.
-
ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, όπως επίσης η δημιουργία δραστηριοτήτων αναψυχής στα τρία Εθνικά Δασικά Πάρκα.
-
η συμβολή στην εκτός-τόπου διατήρηση των σπάνιων  και απειλλουμένων φυτών της Κύπρου.
 

 
Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Τα νέα κέντρα ενημέρωσης εντός των τριών υφιστάμενων Βοτανικών Κήπων θα είναι το κύριο παραδοτέο της εν λόγω δράσης. Οι δραστηριότητες επίδειξης θα αρχίσουν αμέσως μετά την εγκατάσταση των κέντρων.

 
 
 
 
 
Δ4: Ετοιμασία και δημοσίευση ενός βιβλίου για τις εμπειρίες στα ΜΑΦ


Η Δράση αυτή αποσκοπεί στην έκδοση ενός βιβλίου, το οποίο θα παρουσιάζει τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκομίσθηκαν κατά την διάρκεια των τελευταίων 15 ετών γύρω από επιτυχή έργα ΜΑΦ. Το βιβλίο θα παρουσιάζει επιστημονικές πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές για αποτελεσματικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των ΜΑΦ σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Θα επιδιωχθεί η συμβολή των επιστημόνων που ηγήθηκαν άλλων έργων ΜΑΦ σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Το βιβλίο θα εκδοθεί στα τελικά στάδια του έργου (Μάιος 2013), έτσι ώστε να συμπεριλάβει τις εμπειρίες που θα έχουν αποκομισθεί από το παρόν έργο.

Για την ευρύτερη διάδοση του, το βιβλίο θα:
1)
Ετοιμαστεί και σε ηλεκτρονική έκδοση (μορφή PDF), η οποία θα είναι διαθέσιμη από την επίσημη ιστοσελίδα του έργου.Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η διεθνής διάχυσή του χωρίς πρόσθετο κόστος.
2)
Περιλαμβάνεται σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό δίσκο (CD), που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.


Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Το κυριότερο αποτέλεσμα της Δράσης θα είναι ένα βιβλίο που θα παρουσιάζει τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκομίσθηκαν μέσως της υλοποίησης της προσέγγισης των ΜΑΦ σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Το βιβλίο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε σχέση με το σχεδιασμό, εγκατάσταση και διαχείριση των ΜΑΦ.


 
 
 
 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού