Αναμενόμενα αποτελέσματα - Establishment of a Plant Micro-reserve Netwrok in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το έργο
 
 Οι δραστηριότητες του έργου εξασφαλίζουν τη διατήρηση και την ορθή διαχείριση τεσσάρων φυτικών ειδών προτεραιότητας και δύο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας της Κύπρου που βρίσκονται σε περιοχές ΦΥΣΗ 2000, μέσω της δημιουργίας ενός Δικτύου πέντε ΜΑΦ. Μέσω της λειτουργίας των ΜΑΦ, όλοι οι παράγοντες που απειλούν τα φυτικά είδη προτεραιότητας και τα ενδιαιτήματά τους παρακολουθούνται και περιορίζονται με ένα ολιστικό και συντονισμένο τρόπο.

 


Ειδικότερα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

-   
Ανάπτυξη ενός συστήματος πληροφοριών (βάση δεδομένων και εφαρμογών) ποσοτικών δεδομένων, που θα διευκολύνει την αειφόρο διαχείριση του Δικτύου ΜΑΦ και τη μελλοντική διεύρυνσή του.

-   
Προσδιορισμός του πλέον κατάλληλου νομικού καθεστώτος για τα ΜΑΦ στην Κύπρο.

-  
Εξάλειψη της παράνομης συλλογής φυτών ή δειγμάτων, προστασία έναντι της καταπάτησης, μείωση της απόρριψης αποβλήτων, πρόληψη για την παράνομη κατασκευή δρόμων και έλεγχος των δραστηριοτήτων συντήρησης των δρόμων.

-   
Ενίσχυση της γενετικής ποικιλότητας και αύξηση του μεγέθους των φυσικών πληθυσμών των υπό μελέτη ειδών με την εισαγωγή τουλάχιστον 200 νέων φυτών για κάθε είδος. Η ενίσχυση θα βασιστεί στα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης και στη δομή των υποπληθυσμών των υπό μελέτη ειδών.

-  
Προώθηση της εκτός-τόπου διατήρησης των φυτικών γενετικών πόρων (αποθήκευση σπορομερίδων από τρία διαδοχικά έτη και δημιουργία ζωντανών συλλογών σε τρία νέα τμήματα που θα δημιουργηθούν σε τρεις Βοτανικούς Κήπους) για την εξασφάλιση της επιβίωσης των υπό μελέτη ειδών μακροπρόθεσμα.

-    
Ενίσχυση της αναπαραγωγικής ικανότητας των ειδών με χαμηλή ικανότητα στην εγγενή αναπαραγωγή, προωθώντας έτσι τον εμπλουτισμό των πληθυσμών τους.

-   
Πρόληψη των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή των ΜΑΦ όπου βρίσκονται οι Ophrys kotschyi, Arabis kennedyae και Cedrus brevifolia και αποκατάσταση των υποπληθυσμών τους αμέσως μετά από μια καταστροφική περίπτωση πυρκαγιάς.

-   
Πρόληψη της ανεξέλεγκτης επέκτασης των καλλιεργούμενων εκτάσεων προς το ενδιαίτημα της Ophrys kotschyi και μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων γύρω από τον υποπληθυσμό του είδους.

-  
Προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της διατήρησης των υπό μελέτη ειδών και οικοτόπων, καθώς και ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική διατήρησης της Ε.Ε.

-  
Συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και άλλων ενδιαφερομένων φορέων στο σχεδιασμό και υλοποίηση πρωτοβουλιών διατήρησης και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

-   
Αποτελεσματική διάδοση των επιστημονικών δεδομένων και των αποτελεσμάτων του έργου προς τις ενδιαφερόμενες αρχές, την επιστημονική κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες.

-  
Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή της προσέγγισης των ΜΑΦ στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.

-  
Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της ικανότητας των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση και τη διατήρηση των υπό μελέτη ειδών/οικοτόπων σε περιοχές "ΦΥΣΗ 2000".

-   
Δημοσίευση ενός βιβλίου σχετικά με το σχεδιασμό, εγκατάσταση και διαχείριση των ΜΑΦ που θα παρουσιάσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες που θα αποκτηθούν μέσω της εφαρμογής της προσέγγισης των ΜΑΦ σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

-   
Συμβολή στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου ΜΑΦ μέσω της διασύνδεσης των υφιστάμενων ΜΑΦ στην Ευρώπη.

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού