Φορείς - Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στα τοπικά ενδημικά φυτά του Εθνικού Δασικού Πάρκου τροόδους

Go to content

Main menu

Φορείς

Frederick Research Center

Το Frederick Research Center (FRC) στεγάζεται σε ιδιόκτητο τριώροφο κτίριο 2000 τ.μ. και διαθέτει μια από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες της Κύπρου με επιστημονικά συγγράμματα και πρόσβαση σε όλες τις κύριες βάσεις δεδομένων με επιστημονικά περιοδικά. Διαθέτει επίσης σύγχρονη υποδομή σε επίπεδο ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογιών πληροφορικής.

Τα στελέχη του Οργανισμού που εμπλέκονται στο έργο, έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους σε διάφορα ερευνητικά έργα με τοπική και διεθνή χρηματοδότηση, μέσω της συνεργασίας με τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης (ΜΔΦ). Τα έργα αυτά επικεντρώνονται στην παρακολούθηση και διατήρηση της κυπριακής χλωρίδας με έμφαση στα ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα είδη, τη διατήρηση και διαχείριση των κυπριακών οικοτόπων και τη διαχείριση περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική σημασία.

Η ΜΔΦ αποτελεί την πρώτη δομή στο ακαδημαϊκό σύστημα της Κύπρου, που εξειδικεύθηκε στα θέματα της διατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας. Μέσα από τα έργα αυτά, τα στελέχη του Κέντρου έχουν εξασφαλίσει πρόσβαση σε άρτια εξοπλισμένες υποδομές που περιλαμβάνουν Η.Υ., θάλαμο ψυχρής στρωμάτωσης (0 - 5 οC), τέσσερις θαλάμους ελέγχου της φύτρωσης με ψηφιακά ρυθμιζόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και φωτισμού τύπου BINDER KBW, ένα θάλαμο προσομοίωσης περιβαλλοντικών παραμέτρων τύπου BINDER KBWF, συσκευή καθαρισμού σπερμάτων, αυτόματο καταμετρητή σπερμάτων, αναλυτικό ψηφιακό ζυγό με τέσσερα δεκαδικά ψηφία, φωτεινές πηγές, στερεομικροσκόπιο με φωτογραφική μηχανή για λεπτομερή απεικόνιση των χαρακτηριστικών των σπερμάτων, όργανα παρακολούθησης πολλών περιβαλλοντικών παραμέτρων στο πεδίο, συσκευή καταγραφής γεωγραφικών σημείων (GPS), κλπ.

Στα πλαίσια του έργου έγινε επίσης χρήση προγραμμάτων γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και συγκεκριμένα του προγράμματος ArcGIS.


Τμήμα Δασών

Το Τμήμα Δασών (ΤΔ) του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αποτελεί τον αρμόδιο φορέα της κυπριακής κυβέρνησης σε σχέση με τη διαχείριση και τη διατήρηση της Κυπριακής χλωρίδας, ιδιαίτερα μέσα στις δασικές περιοχές. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της περιοχής του Δικτύου NaturaΗ 2000 «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους», που αποτελεί και το φυσικό χώρο εξάπλωσης των υπό μελέτη φυτών. Το Τμήμα Δασών διαθέτει στελέχη με μακρά εμπειρία και άριστες γνώσεις σε σχέση με τη χλωρίδα της Κύπρου και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαχείριση και διατήρηση των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών. Το Τμήμα αποτέλεσε βασικό εταίρο σε όλα σχεδόν τα ερευνητικά έργα που αφορούσαν τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας στην Κύπρο.

 


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των καθηγητών που εμπλέκονται στο ερευνητικό έργο, με τους κυπριακούς φορείς του δικτύου συνεργασίας, χρονολογείται από το 1989. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν η επιτυχής διεκδίκηση και υλοποίηση ιδιαίτερα σημαντικών ερευνητικών έργων, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και την Κυπριακή Κυβέρνηση. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται δύο προγράμματα LIFE που αφορούσαν την εφαρμογή της Οδηγίας των Οικοτόπων, τη δημιουργία και διαχείριση περιοχών του Δικτύου «ΦΥΣΗ 2000» στην Κύπρο, δύο διαχειριστικά σχέδια για περιοχές του Δικτύου «ΦΥΣΗ 2000» και τρία προγράμματα του ΙΠΕ που επικεντρώνονται στη διατήρηση ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών της κυπριακής χλωρίδας.

Η ομάδα του Τομέα Βοτανικής που εμπλέκεται στο έργο διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, τόσο στα θέματα της οικοφυσιολογίας της φύτρωσης και γενικότερα της βιολογίας των σπερμάτων, όσο και στα θέματα της διατήρησης ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει μέσα από το έργο διασυνοριακής συνεργασίας «SEMCLIMED» που στοχεύει στη διερεύνηση της συμπεριφοράς των σπερμάτων μεσογειακών φυτών κάτω από τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

Back to content | Back to main menu