Δέσμες Εργασίας - Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στα τοπικά ενδημικά φυτά του Εθνικού Δασικού Πάρκου τροόδους

Go to content

Main menu

Δέσμες Εργασίας

 

Δέσμη Εργασίας 1
Διαχείριση Έργου


Βασικοί στόχοι της Δέσμης Εργασίας ήταν η εξασφάλιση:
• του συντονισμού, της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής επικοινωνίας ανάμεσα στους συνεργαζόμενους φορείς,
• της παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης των διαφόρων Δεσμών Εργασίας και της παραγωγής υψηλής ποιότητας παραδοτέων,
• της επίλυσης ενδεχόμενων προβλημάτων.

Δέσμη Εργασίας 2
Διάχυση και Εκμετάλευση Αποτελεσμάτων


Στόχοι της Δέσμης Εργασίας ήταν:
• Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.
• Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για σκοπούς ορθολογικής διαχείρισης των υπό μελέτη φυτών και των οικοτόπων που τα φιλοξενούν.
• Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για σκοπούς περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια αυτής της ΔΕ υλοποιήθηκαν 4 παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Δέσμη Εργασίας 3

Βιβλιογραφική Διευρεύνηση και Συλλογή Στοιχείων

Στα πλαίσια της Δέσμης Εργασίας πραγματοποιήθηκε:
• Η διερεύνηση πρόσφατων και παλαιότερων αναφορών σε σχέση με την γεωγραφική κατανομή των υπό μελέτη φυτών.
• Η συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με τη βιολογία των υπό μελέτη φυτών.
• Η συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων από τους σταθμούς που βρίσκονται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους.
• Η συλλογή αποτελεσμάτων ερευνητικού έργου για τις κλιματικές μεταβολές στο χώρο της Κύπρου μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα.

Δέσμη Εργασίας 4

Μελέτη Γεωγραφικής Κατανομής και Χαρακτηριστικών Πληθυσμών και Οικοτόπων των Υπό Μελέτη Φυτών

Στα πλαίσια της Δέσμης Εργασίας υλοποιήθηκε:
• Η πλήρης αποτύπωση της παρούσας γεωγραφικής κατανομής των πληθυσμών των υπό μελέτη ειδών με επί τόπου επισκέψεις και παρατηρήσεις
• Η συλλογή στοιχείων που αφορούν τα χαρακτηριστικά των πληθυσμών και των οικοτόπων των υπό μελέτη φυτών.

Δέσμη Εργασίας 5

Προσδιορισμός Αναπαραγωγικών Χαρακτηριστικών και Συλλογή Σπερμάτων από Διάφορες Υψομετρικές Θέσεις

Στα πλαίσια της Δέσμης Εργασίας:
• Εντοπίσθηκαν τα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά (Αναπαραγωγικό Δυναμικό, Σχετική Αναπαραγωγική Επιτυχία, εμφάνιση και επιβίωση αρτιβλάστων) μέσα σε κάθε είδος, σε διαφορετικές υψομετρικές θέσεις (χαμηλό, μέσο και μεγάλο υψόμετρο).
• Συλλέχθηκαν σπέρματα κάθε είδους από διάφορες υψομετρικές θέσεις, τα οποία αξιοποιήθηκαν για τον εργαστηριακό έλεγχο της φύτρωσης.

Δέσμη Εργασίας 6

Μελέτη του Μηχανισμού Διασποράς των Υπό Μελέτη Φυτών

Στα πλαίσια της Δέσμης Εργασίας μελετήθηκε και διαπιστώθηκε ο μηχανισμός διασποράς των υπό μελέτη φυτών καθώς και η δυνατότητα / ευκολία μετακίνησης των σπερμάτων σε υψηλότερα υψόμετρα.

Δέσμη Εργασίας 7

Διερεύνηση της Φυτρωτικής Συμπεριφοράς των Σπερμάτων

Στα πλαίσια της Δέσμης Εργασίας έγινε διερεύνηση των φυτρωτικών χαρακτηριστικών των σπερμάτων, καθώς και της φυτρωτικής τους συμπεριφοράς σε θερμοκρασίες που προσομοιάζουν με αυτές που επικρατούν σήμερα στις περιοχές εξάπλωσης των υπό μελέτη taxa καθώς και σε θερμοκρασίες που αναμένεται ότι θα επικρατούν στις ίδιες περιοχές το 2080.

Δέσμη Εργασίας 8

Δημιουργία Χάρτη Πρόγνωσης της Κατανομής των Τοπικών Ενδημικών Φυτών του Ε.Δ.Π. Τροόδους

Στα πλαίσια της Δέσμης Εργασίας αξιοποιήθηκαν δεδομένα των προηγούμενων Δεσμών Εργασίας για τη δημιουργία χάρτη με την προβλεπόμενη κατανομή των υπό μελέτη τοπικών ενδημικών taxa του ΕΔΠ Τροόδους, στο τέλος του αιώνα.

Δέσμη Εργασίας 9

Διαμόρφωση προτάσεων για διατήρηση τοπικών ενδημικών φυτών Ε.Δ.Π. Τροόδους και διαχείριση οικοτόπων που τα φιλοξενούν

Στα πλαίσια της Δέσμης Εργασίας διαμορφώθηκαν τεκμηριωμένες προτάσεις για τη διατήρηση των υπό μελέτη φυτών και την ορθολογική διαχείριση των περιοχών που τα φιλοξενούν.

Back to content | Back to main menu